Museu arqueològic Banyoles Fase 3

Fase 3 del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. 2011
Comunicacions verticals i condicionament de les àrees de treball
Superfície: 250 m2
Les obres realitzades a l’edifici de la Pia Almoina en aquesta fase són una escala de cargol amb una barana de xapa d’acer – que ha fet la funció d’encofrat durant el procés constructiu –  i un ascensor, així com l’adequació de l’entrada històrica del museu. Pel que fa a la planta segona s’han realitzat tasques de condicionament  de l’estructura i l’acabat  a les sales d’investigadors, de consulta i de treball.
Amb Jeroni Moner i Marc Riera