Rehabilitació St Pere Pescador

Avantprojecte de rehabilitació de 2 habitatges a Sant Pere Pescador. 2009
Superfície 500m2
Habitatge plurifamiliar entre mitgeres al barri vell de Sant Pere pescador, amb la construcció de quatre habitatges nous. El projecte expressa la unió del passat amb el present, amb un llenguatge respectuós amb l’arquitectura històrica. La façana principal diferencia l’edifici original, amb les obertures i pedres que les emmarquen, i la part modificada, amb un llenguatge i materials contemporanis.  A l’interior es conserven els arcs originals de planta baixa i en la distribució s’ha dotat l’edifici de dues tipologies: l’habitatge per a viure-hi, amb jardí i vistes, i els habitatges d’estada temporal que donen al carrer.